Ngày 28/4/2016, UBND thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị sơ kết "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và trao giấy công nhận cho các đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2015".
Phong trào "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" theo Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ văn hóa – Thể thao và Du lịch đã tạo được những chuyển biến tích cực trong các cơ quan, doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc văn minh, thoải mái cho người lao động.
Song song với việc sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế năm 2015 và thực hiện tốt những quy định của pháp luật. Công ty Cổ phần Đông Á không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động, trong đó 100% công nhân lao động được ký hợp đồng lao động, có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định 8,5 triệu/ người/ tháng. Đồng thời thực hiện tốt nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp; trong đó, có sự quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động; đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.
Thông qua các chuẩn văn hóa, Công ty luôn quan tâm đến việc trồng cây xanh, tạo cảnh quan thông thoáng, văn minh; ban hành các quy chế, quy tắc ứng xử văn hóa doanh nghiệp trong Công ty.
Cùng với các phong trào thi đua yêu nước, trong năm qua NLĐ đã có 29 sáng kiến cải tiến hợp lý hóa làm lợi hàng trăm triệu đồng.
Ghi nhận kết quả đóng góp của các đơn vị trong phong trào "Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt văn hóa”, UBND thành phố Nha Trang đã trao giấy công nhận cho các đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2015. Công ty Cổ phần Đông Á là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu được công nhận "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" đợt này.
Quang Lê